• Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249
  • Heereweg 245 247 en 249

Heereweg 245 247 en 249

Te koop bedrijfsruimte met woningen centrum Lisse

De Gemeente Lisse heeft besloten om de bedrijfsruimte met woningen gelegen aan de Heereweg 245 247 en 249 te verkopen via een openbare inschrijving. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de hoogte van het bod. Het gebouw heeft achterstallig onderhoud en een renovatie is nodig om het weer bruikbaar te maken. Het is de bedoeling om de bedrijfsruimte op de begane grond te transformeren naar tenminste vier appartementen. Een stuk van de openbare ruimte aan de voorzijde wordt ook overgedragen om de kwaliteit van de omgeving en het gebouw te waarborgen. Tevens wordt een deel van de parkeerplaats achter het object bij de verkoop betrokken.

Algemeen Een bedrijfsruimte op de begane grond en twee woningen op de eerste en tweede verdieping. Bouwjaar 1940 met recentere aanbouw op de begane grond.

Adres
Heereweg 245 247 en 249, 2161 BH Lisse
Kadastrale gegevens Kadastraal Lisse D 6750 (gedeeltelijk) circa 600 m2

Vloeroppervlak

Circa 658 m2 netto vloeroppervlakte met een inhoud van circa 2.120 m3

Opleveringsniveau

Het object wordt met in de huidige staat ( “as it is”) en vrij van huur verkocht

Bestemming Gemengd

Beoogde bestemming Wonen op de begane grond en verdiepingen

De gemeente wil dat de begane grond in gebruik wordt genomen voor woondoeleinden en meewerken aan het realiseren van de bestemming die wonen op de begane grond mogelijk maakt. De kosten voor de aanpassing van de bestemming inclusief de daartoe uit te voeren onderzoeken zijn voor rekening van de koper.

De koper is verplicht binnen 6 (zes) maanden na ondertekening van deze overeenkomst, een plan uit te werken en op basis daarvan een omgevingsvergunning aan te vragen voor de realisatie van tenminste vier woningen op de begane grond in de prijsklasse waar “potentiele” kopers in aanmerking komen voor een starterslening.

Informatie hierover is te vinden op //www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-wonen/starterslening.html

Bijzonderheden De verkoop geschiedt onder voorbehoud van Bestuurlijke goedkeuring.

Verkoopproces Voor de gemeente zijn de verkoopprijs en onherroepelijkheid van de verkoop essentieel. Dit wordt getoetst door het vragen van een onvoorwaardelijke bieding middels inschrijfformulier.

Daarnaast is het voor de gemeente van belang dat het gewenste programma ook werkelijk gerealiseerd wordt. Daartoe is het volgende verkoopproces beoogd:
belangstellenden worden benaderd en uitgenodigd tot het doen van een bieding;
bezichtiging van het pand kan plaatsvinden op vrijdag 5 juni tussen 9.30 en 12.30 uur;

Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk op 24 juni om 10.00 uur een onherroepelijke bieding uit te brengen d.m.v. het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij notariskantoor Boon te Lisse;
De gemeente zal een keuze maken uit de biedingen op basis van het hoogste bod;
De partij die een bieding uitbrengt is ook degene met wie de koopovereenkomst gesloten wordt. Een onderzoek in het kader van de Bibob-wetgeving (verkorte integriteitstoets) kan deel uit maken van het gunningstraject;
Belangstellenden hebben 7 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing (per aangetekend schrijven);
De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan;
binnen 2 weken na gunning wordt de koopovereenkomst gesloten en een schriftelijke bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van € 100.000,- gevraagd afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling;
De gemeente handelt tijdens de procedure te allen tijde onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

Overeenkomst
Verkoop vindt plaats op basis van het model koopakte Heereweg 245 247 en 249 met daarin vermelde voorwaarden.

Informatie
Het voor deze inschrijving samengestelde digitale Biedboek kan kosteloos worden aangevraagd door een mail te zenden naar: r.kok@hltsamen.nl